Ανακοίνωση ΜΤΝ - 4 Απρ 2012

 

 

 

 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
       
Αθήνα 4 Απριλίου 2012

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: Αναδιάρθρωση Ελληνικού Χρέους και Επιπτώσεις στο ΜΤΝ

 

1.       Το   Μετοχικό   Ταμείο   Ναυτικού,   ενημερώνει   τους μετόχους   και

μερισματούχους του για τα κατωτέρω:

 

α.         Σύμφωνα µε τους νόμους ΑΝ 1611/50, ν.2296/94 και ν.2469/97, τα
διαθέσιμα των ΝΠ∆∆  υποχρεωτικώς κατατίθενται  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος
(ΤτΕ)  και  συνιστούν  το «Κοινό  Κεφάλαιο  των  νομικών  προσώπων  δημοσίου

δικαίου  και  ασφαλιστικών  οργανισμών »  το  ενεργητικό  του  οποίου  τοποθετείται
άμεσα  και  αποκλειστικά µε  ευθύνη  της  ΤτΕ  σε  κινητές  αξίες  του  Ελληνικού

δημοσίου  ( ομόλογα και έντοκα  γραμμάτια  του Ελληνικού δημοσίου ).

β.         Κατόπιν ενημέρωσής µας από την ΤτΕ, το σύνολο των κεφαλαίων
του ΜΤΝ και των Ειδικών Λογαριασμών του (Ε.Λ.) τα οποία μέχρι την 9/3/2012
είχαν ενταχθεί στο Κοινό Κεφάλαιο καθώς και οι αξίες αυτών την 12/3/2012, μετά
την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου
(PSI) στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, έχουν ως εξής:

 

              Αξία ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  στην ΤτΕ               που αντιστοιχεί στη μερίδα  ΜΤΝ / Ε.Λ.

ΦΟΡΕΑΣ                την 9/3/2012                                              ΜΤΝ

    (κεφάλαια)                                           την 12/3/2012

                   ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ                 ΤΡΕΧΟΥΣΑ

                   ΑΞΙΑ                              ΑΞΙΑ

ΜΤΝ                    30.689.800,99                  17.549.856,44                9.385.139,01

ΝΙΝ                      9.103.642,87                    5.205.886,66                 2.783.952,68

ΕΚΟΕΜΝ                 60.595.062,44                  34.651.076,66               18.530.360,78

ΕΛΠΝ                     1.998.006,92                    1.142.553,34                  611.003,40

ΕΛΟΑΝ                     162.124,54                        92.710,36                      49.587,73

ΕΛΧΑΟΣ                      13.171,66                          7.532,17                        4.027,98

ΕΛΧΑΟΙΑ                   2.058.797,04                    1.177.315,96                  629.593,41

 

2.        Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία οι συνολικές απώλειες που

καταγράφονται  στα  διαθέσιμα  του  ΜΤΝ και των Ε.Λ./ΜΤΝ σε τρέχουσες αξίες ανέρχονται σε  72,6 εκατ.  €, εξέλιξη η οποία έχει όπως είναι προφανές, άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα του Ταμείου περιορίζοντας τις δυνατότητες κάλυψης των υποχρεώσεών του.

3.        Προκειμένου κατ’ αρχήν αντιμετωπιστεί το άμεσο πρόβλημα ρευστότητας
που ανακύπτει για το ΜΤΝ, το ∆Σ/ΜΤΝ στη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2012
αποφάσισε τα ακόλουθα:

α.         Την επ’ αόριστο αναστολή χορήγησης δανείων στους μετόχους και
μερισματούχους του Ταμείου, εξαιρουμένων αυτών που αιτούνται αποδεδειγμένα
για  έκτακτους  σοβαρούς  λόγους  υγείας.  Εκκρεμείς  αιτήσεις  πλην  αυτών  που αναφέρονται σε έκτακτους σοβαρούς λόγους υγείας, τίθενται στο αρχείο.
 


 

 

 

β.         Μετάθεση του χρόνου καταβολής των μερισμάτων ΜΤΝ, ούτως ώστε

να µην πληρώνονται προκαταβολικά αλλά απολογιστικά, ως εξής:

(1)        Καταβολή του  μερίσματος  διμήνου Μαΐου  - Ιουνίου  2012 εξ

ημισείας  στο  τέλος μηνός Απριλίου  2012  και  στο  τέλος μηνός Ιουνίου  2012,

αντίστοιχα.

(2)        Καταβολή του μερίσματος, αρχής γενομένης  από το μέρισμα

Ιουλίου - Αυγούστου 2012 και στο εξής, στο τέλος κάθε διμήνου.

γ.         Τον καθορισμό από 1-4-2012 του βοηθήματος των πρώτων εξόδων

πένθους (βοήθημα θανάτου) στο ύψος των 1.500 ευρώ.

4.        Οι  προαναφερθείσες  επιπτώσεις  από  την  αναδιάρθρωση  του  ελληνικού

χρέους  έχουν  αναφερθεί  στην  εποπτεύουσα  αρχή μαζί µε  συγκεκριμένες

προτάσεις για την εκδήλωση ενεργειών µε σκοπό την αναπλήρωση των απωλειών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου.

 

Αντιναύαρχος ε.α   Μ. Κανάρης ΠΝ
            Πρόεδρος ∆Σ/ΜΤΝ

 

 

Ενημέρωση για την κατάσταση του ΜΤΝ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ  ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ   ΑΠΟ ΤΟ ΜΤΝ ΓΙΑ

                                ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους μέσω της διαδικασίας ανταλλαγής ομολόγων  (P.S.I.), o ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ  μαζί με όλες τις ενώσεις , συλλόγους, συνδέσμους ΠΝ- ΛΣ ενημερώθηκε από την Διοίκηση του ΜΤΝ για τις επιπτώσεις στα αποθεματικά του που αφορούν τους εν ενεργεία και αποστρατεία  στελέχη του ΠΝ και ΛΣ.

Ιστορικό

Το 2009 καταγράφηκε αρνητικό αποτέλεσμα ύψους 2,9 εκατ. € . Ήταν το πρώτο έτος που το ΜΤΝ παρουσίασε αρνητικό αποτέλεσμα και εν συνεχεία το 2010 το αρνητικό ισοζύγιο αυξήθηκε κατά 10 εκατ. € με συνέπεια μείωση του παρεχόμενου μερίσματος κατά 8%.

Το 2011 και παρά την προηγούμενη μείωση του μερίσματος η αρνητική πορεία όχι μόνο δεν ανεστράφη ,αντιθέτως παρουσίασε αρνητική τάση που έφθασε στα 16,9 εκατ. € περίπου με αποτέλεσμα για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο τη μείωση των μερισμάτων κατά 14 %.  Περαιτέρω τα πρώτα οικονομικά στοιχεία για το 2012 παραμένουν αρνητικά .

Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν την κατάσταση του ταμείου :

α.  Δραματική μείωση των κοινωνικών πόρων.

β.   Κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των αποστρατειών  .

γ.   Συρρίκνωση των εσόδων από την ακίνητη περιουσία του ταμείου.

δ.   Επιπλέων στην αρνητική κατάσταση έρχεται να προστεθεί και η τεράστια απώλεια κεφαλαίων που κατέγραψε το ΜΤΝ εξαιτίας της εφαρμογής του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (P.S.I.) που συνολικά οι απώλειες ανέρχονται σε 72.5 εκατ. € όπως αναλυτικά εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα . Ως συνέπεια του προγράμματος επήλθε η απομείωση των μετρητών που ήταν κατατεθειμένα Υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος

Δεδομένου  ότι το ΜΤΝ δεν επιχορηγείτε από το κρατικό προϋπολογισμό οι συνέπειες  από την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (P.S.I.) κρίνονται πλέον ως καταστροφικές . Έχοντας άμεσο αντίκτυπο στην ρευστότητα και προκαλούν οικονομική ασφυξία στο ταμείο .Αυτό οφείλεται στην απομείωση των διαθεσίμων του , αλλά και την απώλεια των εσόδων από τόκους που αυτά αποφέρουν και τελικώς  στην  απομείωση εν γένει του κεφαλαίου του ταμείου , που αποτελεί βεβαίως το δείκτη ευρωστίας του ταμείου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα διατυπώθηκαν ανωτέρω γίνεται όσο το δυνατόν μια πιο σύντομη περιγραφή της οικονομικής κατάστασης και των αιτιών που  διαμόρφωσαν την κρίση που διέρχεται το ΜΤΝ. Κρίνεται πλέων απαραίτητη η ανάληψη ενεργειών προς  ενίσχυση των εσόδων του ταμείου. Απαιτείται η θέσπιση εκ μέρους της πολιτείας νέων πόρων οι  οποίοι  θα αποτελέσουν αντιστάθμισμα των σημαντικότατων απωλειών που αναφέρθηκαν προηγούμενα .

Προτεινόμενα μέτρα από ΜΤΝ:

Προτείνεται από το ΜΤΝ  μια σειρά μέτρων οικονομικής ενίσχυσης  που συνδυαστικά θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην αύξηση των εσόδων του.

α. Απόδοση ,εξ ημισείας ,υπέρ των ΜΤΝ και των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας των Ε.Δ. της εισφοράς 2% , της περίπτωσης α ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α ΄152 ), επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του προσωπικού. Το μέτρο αυτό υπολογίζεται ότι θα αποφέρει για το ΜΤΝ και το ΕΛΟΑΝ ετήσια  έσοδα της  τάξεως των 4.5 εκατ. € αντίστοιχα .

β.  Απόδοση της κράτησης υπέρ της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που πληρώνουν οι απόστρατοι στο ΜΤΝ.

γ.  Απαλλαγή του ΜΤΝ  για δέκα (10) έτη από τη υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος . Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΜΤΝ την τριετία 2009 – 2011 κατέβαλε  περίπου 3 εκατ. € ως φόρο εισοδήματος .

δ.   Παραχώρηση στο ΜΤΝ ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου προς εκμετάλλευση ή διάθεση κενών στρατοπέδων για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

ε.  Απαλλαγή του ΜΤΝ από την υποχρέωση καταθέσεως των αποθεματικών του ( συνολικά η μέρους αυτών )  αποκλειστικά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το εν λόγω μέτρο θα ενισχύσει  το έσοδα του Ταμείου ( υψηλά επιτόκια καταθέσεων κ.λ.π.).

Μέτρα που αφορούν τους εν αποστρατεία συναδέλφους

Μετά τα ανωτέρω μέτρα του PSI το ΜΤΝ αποφάσισε το μέρισμα να καταβάλλεται δεδουλευμένο ( και όχι προπληρωμένο που είναι μέχρι σήμερα )για ταμιακή διευκόλυνση . (Εκτιμάτε ότι θα αρχίσει με το μέρισμα του Απριλίου). 

Επίσης  αν απαιτηθεί  ισοσκελισμένος προϋπολογισμός  στο τέλος του έτους προβλέπεται να γίνει και νέα μείωση του μερίσματος  της τάξεως άνω του 20 % με ότι αυτό συνεπάγεται στην μείωση του εισοδήματος μας .

Την μείωση του επιδόματος κηδείας από 3000€ σε 1500€.

Το πάγωμα των διατιθέμενων δανείων  μέχρι νεοτέρας .

 

Κινήσεις Συλλόγου κατά των μέτρων του PSI

Μετά το τέλος της ενημέρωσης από το ΜΤΝ οι συμμετέχοντες Σύλλογοι –Σύνδεσμοι ΠΝ και ΛΣ αποφάσισαν να συναντηθούν στα γραφεία της ΕΑΑΝ για να συντάξουν επιστολή διαμαρτυρίας προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία προτείνοντας και μέτρα αναπλήρωσης  των  απολεσθέντων  κεφαλαίων του ΜΤΝ    από την  εφαρμογή του P.S.I.. Καθώς και επιπλέον κινήσεις που θα απαιτηθούν .(Νομικές και Αγωνιστικές)

Επίσης ο σύλλογος μαζί με τους Προέδρους του  συντονιστικού ΑΣΣΥ των Ε.Δ. (Σ.Ξ. – Π.Α.) επισκέφθηκε τα  Μετοχικά Ταμεία των άλλων κλάδων για ενημέρωση ώστε στην συνέχεια από κοινού να αποφασίσουμε περαιτέρω κινήσεις .

Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι  του συλλόγου να είναι σε εγρήγορση να ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα μας ώστε αν απαιτηθεί κάποια κινητοποίηση να μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα .

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΤΝ

       & ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PSI

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ       ΚΕΦΑΛΑΙΑ        ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ    ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ          

ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ           9-3-2012                 12-3-2012              20-3-2012

ΜΤΝ

ΚΑ 25011807

30.689.800,99

17.549.856,44

9.385.139,01

ΝΙΝ

ΚΑ 2501864

9.103.642,87

5.205.886,66

2.783.952,68

ΕΚΟΕΜΝ

ΚΑ 2509933

60.595.062,44

34.651.076,66

18.530.360,78

ΕΛΠΝ

ΚΑ 2505824

1.998.006,92

1.142.553,34

      611.003,40

ΕΛΟΑΝ

ΚΑ 2502615

162.124,54

       92.710,36

         49.587,73

ΕΛΧΑΟΣ

ΚΑ 250073119

13.171,66

         7.532,17

           4.027,98

ΕΛΧΑΟΙΑ

ΚΑ  250073130

2.058.797,04

1.177.315,96

       629.593,41

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΜΤΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ         20-3-2012

ΜΤΝ                             Νο   26304/6                                  5.432.649,01 €

ΕΛΟΑΝ                         Νο    26780/7                                 7.871.332,27 €

ΕΚΟΕΜΝ                      Νο    26310/3                                 4.700.092,05 €

ΕΛΠΝ                            Νο    26440/8                                     114.330,32 €

ΕΛΧΑΟΣ- ΕΛΧΑΟΙΑ     Νο    26073101                                     11.965,81 €       

Για το Δ.Σ

Ο  Γενικός   Γραμματέας                                              Ο Πρόεδρος

  Αντιπλοίαρχος (Ε)   ε.α.                                     Αντιπλοίαρχος (Ε)   ε.α.                                       

 Χρήστος Ποιμενίδης  ΠΝ                                    Νικόλαος Βασιλείου Π.Ν

 

Ν.Ν.Α Παροχής δωρεάν νοσηλείας στα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα ...

ΑΔΑ: 45Π56-7ΔΘ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τηλ. 210-657-3234

Φ. 700/234/296821

Σ. 321

ΑΠΟΦΑΣΗ

« Περί παροχής δωρεάν νοσηλείας στα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Κοινών Σωμάτων, των Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Πολιτικών και Συνταξιούχων Υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 55 της παρ.4 του ΝΔ721/1970 « Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ»(ΦΕΚ Α΄/251).

β. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ 63/2005(ΦΕΚ Α΄ /98).

γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

1. Η νοσηλεία των τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Κοινών Σωμάτων, Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, των υπηρετούντων Πολιτικών και Συνταξιούχων υπαλλήλων καθώς και του υπηρετούντος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και συνταξιούχων της ίδιας κατηγορίας του ΥΠΕΘΑ θα παρέχεται δωρεάν στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων εφόσον αυτά συγκεντρώνουν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α. Είναι άγαμα.

β. Είναι ανασφάλιστα.

2. Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας των γονέων, διατηρείται το δικαίωμα νοσηλείας των τέκνων αυτών, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

1. Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της δαπάνης ορίζεται αυτό που ισχύει κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η κάθε δαπάνη νοσηλείας θα κλείνει με την ένδειξη δωρεάν και θα τίθεται στο αρχείο με μνεία της παρούσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα καταργεί τη Φ. 700/ 145/ 212275/ Σ.348/ Σεπ 2009 Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄2035).

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ασμχος (ΥΝ) Αθηνά Καρυδάκη

Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ

 

Βλέπε ΦΕΚ 2093Β 21 Σεπτ. 2011

 

 

Σχόλια για Συντάξεις των ΕΔ

www.xifias-pn.gr

Στάλθηκε: 11:01 μ.μ. Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011
Θεμα: Στο απόσπασμα και οι συντάξεις των στρατιωτικών?
 

Date: Wed, 1 Jun 2011 03:18:16 -0700 .To: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Subject: [ΓΚΟΛΑΝΤΙΕΣ] Στο απόσπασμα και οι συντάξεις των στρατιωτικών?

. ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΝΤΥΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΑΚΙ, ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΧΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ.
. Προ των πυλών: πλαφόν στις συντάξεις, μείωση του εφάπαξ στις αιτήσεις που εκκρεμούν, εισφορά «τύπου ΛΑΦΚΑ»

Σοκ και δέος προκαλεί και στους στρατιωτικούς η νέα δέσμη μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση. Πλαφόν στις... συντάξεις, δραστική μείωση του εφάπαξ στις αιτήσεις που εκκρεμούν, επιβολή εισφοράς «τύπου ΛΑΦΚΑ» στις κύριες και επικουρικές συντάξεις φαίνεται ότι προστίθενται στο ήδη «πετσοκομμένο» εισόδημα των απόστρατων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η «καταιγίδα» των νέων μέτρων εκτιμάται πως θα εφαρμοστεί άμεσα. Ορισμένα το αργότερο στις αρχές του 2012, κάποια άλλα, ωστόσο, ίσως να έχουν και αναδρομική ισχύ. Συγκεκριμένα,
εξετάζεται το ενδεχόμενο ο περιορισμός στο εφάπαξ να τεθεί ακόμη και για τις αιτήσεις των στρατιωτικών που πρόσφατα αποστρατεύτηκαν και δεν έχουν προλάβει να το πάρουν. Το κατά πόσο θα μειωθεί εξαρτάται από το ύψος του. Υπάρχει πάντως η πιθανότητα αφαίμαξης έως και 50%. Να σημειωθεί πως ήδη εδώ και ένα χρόνο έχει απαγορευτεί η χορήγηση προκαταβολικά μέρους του εφάπαξ που δίδονταν στα εν ενεργεία στελέχη με τη συμπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας.

Άμεση εφαρμογή

Το πλαφόν στο ύψος των συντάξεων είναι κάτι που μελετά η κυβέρνηση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι δεδομένο. Εκείνο που θεωρείται σίγουρο είναι η αύξηση της εισφοράς «τύπου ΛΑΦΚΑ», η οποία επιβαρύνει και τους στρατιωτικούς. Η εφαρμογή της θα είναι άμεση, ίσως και από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, και θα αφορά στις συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ μικτά (η εισφορά αναμένεται να αυξηθεί για τα ανώτατα κλιμάκια από 10% τουλάχιστον σε 14%). Η εισφορά αυτή θα επεκταθεί και στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ το μήνα, με ανοιχτό το ενδεχόμενο αναδρομικής ισχύος από τις αρχές του 2011.

Να σημειωθεί ότι οι απόστρατοι αξιωματικοί έχουν απωλέσει ήδη ένα σημαντικό ποσοστό της επικουρικής σύνταξης, ύψους 25% για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, 8% για το Ταμείο Ναυτικού και 6% για το Ταμείο Αεροπορίας, με παράλληλη μείωση των ΕΚΟΕΜ. Τα ποσά που λάμβαναν μέχρι πρότινος καταβάλλονταν βάσει των εισφορών που είχαν καταβάλει στην ενεργή υπηρεσία τους. Για την τραγική οικονομική κατάσταση (έως και κατάρρευση) των Μετοχικών Ταμείων την ευθύνη φέρουν πρωτίστως και κυρίως οι πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που διόριζαν και τις ηγεσίες των Ταμείων, και όχι οι δικαιούχοι.

Φαίνεται όμως ότι οι μερισματούχοι σήμερα και σε μεγαλύτερο βαθμό οι εν ενεργεία στρατιωτικοί θα είναι αυτοί που θα πληρώσουν το... μάρμαρο. Ήδη, η εισφορά υπέρ των Μετοχικών Ταμείων αυξήθηκε και ουδείς εκ των ένστολων και ειδικά των νέων γενιών γνωρίζει αν θα έχει ανταποδοτικό όφελος μελλοντικά.
«Η κυβέρνηση οδεύει προς ενοποίηση των τριών ταμείων σε ένα και μεθοδεύει μεταφορά του Ταμείου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο υπουργείο Εργασίας με οικειοποίηση της περιουσίας των Μετοχικών Ταμείων έχοντας σκοπό να προστεθεί στον πίνακα των υπό εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και συγχώνευση του μερίσματος και του ΕΚΟΕΜ σε ένα επικουρικό βοήθημα σε ύψος ελεημοσύνης», δηλώνει ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων Εμμανουήλ Σαρτζετάκης.

«Ντροπή τους...»

«Κάθε τρίμηνο και νέα μέτρα. Προ ημερών μας ενημέρωσαν για περικοπή 16% στο μέρισμα και το ΕΚΟΕΜ. Τώρα η κυβέρνηση προωθεί μέτρα μείωσης του εισοδήματος μας κατά 35% μόλις σε ένα χρόνο. Τέτοια λεηλασία και απαξίωση δεν την είχα φανταστεί ποτέ», τονίζει ο υποπτέραρχος εν αποστρατεία Κώστας Τζαβέλας. Ιπτάμενος ο ίδιος, αναφέρθηκε και στις κατηγορίες υψηλής επικινδυνότητας που κάποιοι σκόπιμα χρησιμοποιούν για να υπονομεύσουν συνολικά το ρόλο και το έργο των στρατιωτικών. «Ειδικότητες όπως οι ιπτάμενοι, οι αλεξιπτωτιστές, οι υποβρύχιοι καταστροφείς έχουμε διπλά χρόνια εργασίας. Τα δικά μου, στο εκκαθαριστικό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, είναι 68 εργάσιμα χρόνια. Τώρα, η σύνταξη μου, με δύο παιδιά σε σπουδές και στεγαστικό δάνειο, θεωρείται μεγάλη. Στη λογική των αριθμών δεν συνυπολογίζονται οι διπλές κρατήσεις, οι κίνδυνοι ζωής και οι θυσίες μακριά από την οικογένεια. Ντροπή τους», καταλήγει ο κ. Τζαβέλας.

Θολό τοπίο για το νέο μισθολόγιο

ΚΑΙ ΕΝΩ η κυβέρνηση αποφάσισε νέα επώδυνα μέτρα για τους απόμαχους των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της όσον αφορά στο νέο μισθολόγιο. Θα ενταχθούν οι στρατιωτικοί στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων ή θα παραμείνουν στο σημερινό καθεστώς; Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί έντονα τα εν ενεργεία στελέχη αλλά και τους απόστρατους αξιωματικούς, καθώς κάθε σενάριο ενέχει σοβαρούς κινδύνους μείωσης των μισθών και ακολούθως των συντάξεων. Αποτελεί δεδομένο πως στόχος του ενιαίου μισθολογίου είναι η συρρίκνωση των μισθών με κατάργηση και επιδομάτων. Από την άλλη, διατήρηση των ειδικών μισθολογικών καθεστώτων, όπως των στρατιωτικών ή των δικαστικών, με τη σημερινή μορφή είναι αδύνατο να υπάρξει. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, δηλαδή.

Το ΝΙΜΤΣ

Η δε ένταξη του ΝΙΜΤΣ στα υπό εξέταση νοσοκομεία για συγχώνευση θα σημάνει αφαίρεση από τους αποστράτους του Στρατού και της Αεροπορίας της δυνατότητας νοσηλείας χωρίς εναλλακτικές λύσεις. Αντίστοιχα τα μεγάλα χρέη του Ναυτικού Νοσοκομείου θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του.
Παρ' όλα αυτά, οι στρατιωτικοί συνεχίζουν να υποβάλλονται σε επιπρόσθετες κρατήσεις υπέρ των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ενώ έχουν υποστεί και υποβάθμιση της υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους.

(E.T.Κ. 29/05/2011 - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ)
(Σ.Λ.)

-- Ανάρτηση Από τον/την kaiafas στο ΓΚΟΛΑΝΤΙΕΣ τη 6/01/2011 01:17:00 μμ

Download

1-ΜείωσηΜερίσματος-100111

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 10677 ΑΘΗΝΑ

10 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

1.   Γνωρίζεται ότι το ΜΤΝ, τόσο στα πλαίσια των τακτικών ελέγχων που πραγματοποιεί, αλλά παράλληλα και με αφορμή την γενικότερη δυσμενή οικονομική συγκυρία, αποφάσισε την διενέργεια αναλογικής μελέτης από εξειδικευμένο ιδιωτικό φορέα, με σκοπό να διαπιστωθεί η πορεία του μεσοπρόθεσμα, όπως διαμορφώνεται με βάση τα νέα δεδομένα της οικονομίας.

2.    Τα αποτελέσματα  της μελέτης η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα παρουσιάστηκαν στο ΔΣ του Ταμείου κατά την συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2010

3.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, διαφαίνεται ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα και παραμείνουμε στο καθεστώς παροχών και εισφορών που ισχύει σήμερα, τα οικονομικά και επακόλουθα η βιωσιμότητα του ΜΤΝ επιδεινώνονται σημαντικά, συναρτήσει βεβαίως και της διαμόρφωσης των εσόδων από κοινωνικούς πόρους, σε σχέση με τις εκτιμήσεις προηγουμένων μελετών.

4.    Προκειμένου βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του Ταμείου το ΔΣ στη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου, αφού έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης αλλά και τα οικονομικά στοιχεία ετών 1009 και 2010, αποφάσισε τη μείωση κατά 8% του συνόλου των χορηγουμένων μερισμάτων του ΜΤΝ από 1-1-2011.

5.   Όσον αφορά στο ΕΚΟΕΜΝ, κατά την συνεδρίαση της ΔΕ της 9ης Δεκεμβρίου 2010 εξήφθη απόφαση όπως το χορηγούμενο μέρισμα ΕΚΟΕΜΝ για το 20110, παραμείνει σταθερό στο ύψος του 2010.

6.    Οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν με γνώμονα το συμφέρων του συνόλου των μετόχων του Ταμείου, ήτοι την απρόσκοπτη καταβολή μερίσματος στους νυν μερισματούχους, αλλά και στην διασφάλιση παροχής μερίσματος και στα εν ενεργεία στελέχη όταν αυτά καταστούν συνταξιούχοι.

7.    Δεδομένου ότι από Δεκεμβρίου 2010 έχει ήδη καταβληθεί το μέρισμα ΜΤΝ για τους μήνες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2011, η επιστροφή της διαφοράς επί των καταβληθέντων ποσών θα γίνει σε δυο ισόποσες δόσεις στις αμέσως επόμενες καταβολές μερισμάτων, ήτοι περί τα τέλη μηνών Φεβρουαρίου  και Απριλίου 2011.

Αντιναύαρχος ε.α. Μ. Κανάρης  ΠΝ

Πρόεδρος  ΔΣ/ΜΤΝ

Download