ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 10677 ΑΘΗΝΑ

10 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

1.   Γνωρίζεται ότι το ΜΤΝ, τόσο στα πλαίσια των τακτικών ελέγχων που πραγματοποιεί, αλλά παράλληλα και με αφορμή την γενικότερη δυσμενή οικονομική συγκυρία, αποφάσισε την διενέργεια αναλογικής μελέτης από εξειδικευμένο ιδιωτικό φορέα, με σκοπό να διαπιστωθεί η πορεία του μεσοπρόθεσμα, όπως διαμορφώνεται με βάση τα νέα δεδομένα της οικονομίας.

2.    Τα αποτελέσματα  της μελέτης η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα παρουσιάστηκαν στο ΔΣ του Ταμείου κατά την συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2010

3.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, διαφαίνεται ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα και παραμείνουμε στο καθεστώς παροχών και εισφορών που ισχύει σήμερα, τα οικονομικά και επακόλουθα η βιωσιμότητα του ΜΤΝ επιδεινώνονται σημαντικά, συναρτήσει βεβαίως και της διαμόρφωσης των εσόδων από κοινωνικούς πόρους, σε σχέση με τις εκτιμήσεις προηγουμένων μελετών.

4.    Προκειμένου βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του Ταμείου το ΔΣ στη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου, αφού έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης αλλά και τα οικονομικά στοιχεία ετών 1009 και 2010, αποφάσισε τη μείωση κατά 8% του συνόλου των χορηγουμένων μερισμάτων του ΜΤΝ από 1-1-2011.

5.   Όσον αφορά στο ΕΚΟΕΜΝ, κατά την συνεδρίαση της ΔΕ της 9ης Δεκεμβρίου 2010 εξήφθη απόφαση όπως το χορηγούμενο μέρισμα ΕΚΟΕΜΝ για το 20110, παραμείνει σταθερό στο ύψος του 2010.

6.    Οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν με γνώμονα το συμφέρων του συνόλου των μετόχων του Ταμείου, ήτοι την απρόσκοπτη καταβολή μερίσματος στους νυν μερισματούχους, αλλά και στην διασφάλιση παροχής μερίσματος και στα εν ενεργεία στελέχη όταν αυτά καταστούν συνταξιούχοι.

7.    Δεδομένου ότι από Δεκεμβρίου 2010 έχει ήδη καταβληθεί το μέρισμα ΜΤΝ για τους μήνες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2011, η επιστροφή της διαφοράς επί των καταβληθέντων ποσών θα γίνει σε δυο ισόποσες δόσεις στις αμέσως επόμενες καταβολές μερισμάτων, ήτοι περί τα τέλη μηνών Φεβρουαρίου  και Απριλίου 2011.

Αντιναύαρχος ε.α. Μ. Κανάρης  ΠΝ

Πρόεδρος  ΔΣ/ΜΤΝ

Download