ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
       
Αθήνα 4 Απριλίου 2012

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: Αναδιάρθρωση Ελληνικού Χρέους και Επιπτώσεις στο ΜΤΝ

 

1.       Το   Μετοχικό   Ταμείο   Ναυτικού,   ενημερώνει   τους μετόχους   και

μερισματούχους του για τα κατωτέρω:

 

α.         Σύμφωνα µε τους νόμους ΑΝ 1611/50, ν.2296/94 και ν.2469/97, τα
διαθέσιμα των ΝΠ∆∆  υποχρεωτικώς κατατίθενται  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος
(ΤτΕ)  και  συνιστούν  το «Κοινό  Κεφάλαιο  των  νομικών  προσώπων  δημοσίου

δικαίου  και  ασφαλιστικών  οργανισμών »  το  ενεργητικό  του  οποίου  τοποθετείται
άμεσα  και  αποκλειστικά µε  ευθύνη  της  ΤτΕ  σε  κινητές  αξίες  του  Ελληνικού

δημοσίου  ( ομόλογα και έντοκα  γραμμάτια  του Ελληνικού δημοσίου ).

β.         Κατόπιν ενημέρωσής µας από την ΤτΕ, το σύνολο των κεφαλαίων
του ΜΤΝ και των Ειδικών Λογαριασμών του (Ε.Λ.) τα οποία μέχρι την 9/3/2012
είχαν ενταχθεί στο Κοινό Κεφάλαιο καθώς και οι αξίες αυτών την 12/3/2012, μετά
την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου
(PSI) στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, έχουν ως εξής:

 

              Αξία ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  στην ΤτΕ               που αντιστοιχεί στη μερίδα  ΜΤΝ / Ε.Λ.

ΦΟΡΕΑΣ                την 9/3/2012                                              ΜΤΝ

    (κεφάλαια)                                           την 12/3/2012

                   ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ                 ΤΡΕΧΟΥΣΑ

                   ΑΞΙΑ                              ΑΞΙΑ

ΜΤΝ                    30.689.800,99                  17.549.856,44                9.385.139,01

ΝΙΝ                      9.103.642,87                    5.205.886,66                 2.783.952,68

ΕΚΟΕΜΝ                 60.595.062,44                  34.651.076,66               18.530.360,78

ΕΛΠΝ                     1.998.006,92                    1.142.553,34                  611.003,40

ΕΛΟΑΝ                     162.124,54                        92.710,36                      49.587,73

ΕΛΧΑΟΣ                      13.171,66                          7.532,17                        4.027,98

ΕΛΧΑΟΙΑ                   2.058.797,04                    1.177.315,96                  629.593,41

 

2.        Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία οι συνολικές απώλειες που

καταγράφονται  στα  διαθέσιμα  του  ΜΤΝ και των Ε.Λ./ΜΤΝ σε τρέχουσες αξίες ανέρχονται σε  72,6 εκατ.  €, εξέλιξη η οποία έχει όπως είναι προφανές, άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα του Ταμείου περιορίζοντας τις δυνατότητες κάλυψης των υποχρεώσεών του.

3.        Προκειμένου κατ’ αρχήν αντιμετωπιστεί το άμεσο πρόβλημα ρευστότητας
που ανακύπτει για το ΜΤΝ, το ∆Σ/ΜΤΝ στη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2012
αποφάσισε τα ακόλουθα:

α.         Την επ’ αόριστο αναστολή χορήγησης δανείων στους μετόχους και
μερισματούχους του Ταμείου, εξαιρουμένων αυτών που αιτούνται αποδεδειγμένα
για  έκτακτους  σοβαρούς  λόγους  υγείας.  Εκκρεμείς  αιτήσεις  πλην  αυτών  που αναφέρονται σε έκτακτους σοβαρούς λόγους υγείας, τίθενται στο αρχείο.
 


 

 

 

β.         Μετάθεση του χρόνου καταβολής των μερισμάτων ΜΤΝ, ούτως ώστε

να µην πληρώνονται προκαταβολικά αλλά απολογιστικά, ως εξής:

(1)        Καταβολή του  μερίσματος  διμήνου Μαΐου  - Ιουνίου  2012 εξ

ημισείας  στο  τέλος μηνός Απριλίου  2012  και  στο  τέλος μηνός Ιουνίου  2012,

αντίστοιχα.

(2)        Καταβολή του μερίσματος, αρχής γενομένης  από το μέρισμα

Ιουλίου - Αυγούστου 2012 και στο εξής, στο τέλος κάθε διμήνου.

γ.         Τον καθορισμό από 1-4-2012 του βοηθήματος των πρώτων εξόδων

πένθους (βοήθημα θανάτου) στο ύψος των 1.500 ευρώ.

4.        Οι  προαναφερθείσες  επιπτώσεις  από  την  αναδιάρθρωση  του  ελληνικού

χρέους  έχουν  αναφερθεί  στην  εποπτεύουσα  αρχή μαζί µε  συγκεκριμένες

προτάσεις για την εκδήλωση ενεργειών µε σκοπό την αναπλήρωση των απωλειών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου.

 

Αντιναύαρχος ε.α   Μ. Κανάρης ΠΝ
            Πρόεδρος ∆Σ/ΜΤΝ