ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ  ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ   ΑΠΟ ΤΟ ΜΤΝ ΓΙΑ

                                ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους μέσω της διαδικασίας ανταλλαγής ομολόγων  (P.S.I.), o ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ  μαζί με όλες τις ενώσεις , συλλόγους, συνδέσμους ΠΝ- ΛΣ ενημερώθηκε από την Διοίκηση του ΜΤΝ για τις επιπτώσεις στα αποθεματικά του που αφορούν τους εν ενεργεία και αποστρατεία  στελέχη του ΠΝ και ΛΣ.

Ιστορικό

Το 2009 καταγράφηκε αρνητικό αποτέλεσμα ύψους 2,9 εκατ. € . Ήταν το πρώτο έτος που το ΜΤΝ παρουσίασε αρνητικό αποτέλεσμα και εν συνεχεία το 2010 το αρνητικό ισοζύγιο αυξήθηκε κατά 10 εκατ. € με συνέπεια μείωση του παρεχόμενου μερίσματος κατά 8%.

Το 2011 και παρά την προηγούμενη μείωση του μερίσματος η αρνητική πορεία όχι μόνο δεν ανεστράφη ,αντιθέτως παρουσίασε αρνητική τάση που έφθασε στα 16,9 εκατ. € περίπου με αποτέλεσμα για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο τη μείωση των μερισμάτων κατά 14 %.  Περαιτέρω τα πρώτα οικονομικά στοιχεία για το 2012 παραμένουν αρνητικά .

Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν την κατάσταση του ταμείου :

α.  Δραματική μείωση των κοινωνικών πόρων.

β.   Κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των αποστρατειών  .

γ.   Συρρίκνωση των εσόδων από την ακίνητη περιουσία του ταμείου.

δ.   Επιπλέων στην αρνητική κατάσταση έρχεται να προστεθεί και η τεράστια απώλεια κεφαλαίων που κατέγραψε το ΜΤΝ εξαιτίας της εφαρμογής του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (P.S.I.) που συνολικά οι απώλειες ανέρχονται σε 72.5 εκατ. € όπως αναλυτικά εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα . Ως συνέπεια του προγράμματος επήλθε η απομείωση των μετρητών που ήταν κατατεθειμένα Υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος

Δεδομένου  ότι το ΜΤΝ δεν επιχορηγείτε από το κρατικό προϋπολογισμό οι συνέπειες  από την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (P.S.I.) κρίνονται πλέον ως καταστροφικές . Έχοντας άμεσο αντίκτυπο στην ρευστότητα και προκαλούν οικονομική ασφυξία στο ταμείο .Αυτό οφείλεται στην απομείωση των διαθεσίμων του , αλλά και την απώλεια των εσόδων από τόκους που αυτά αποφέρουν και τελικώς  στην  απομείωση εν γένει του κεφαλαίου του ταμείου , που αποτελεί βεβαίως το δείκτη ευρωστίας του ταμείου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα διατυπώθηκαν ανωτέρω γίνεται όσο το δυνατόν μια πιο σύντομη περιγραφή της οικονομικής κατάστασης και των αιτιών που  διαμόρφωσαν την κρίση που διέρχεται το ΜΤΝ. Κρίνεται πλέων απαραίτητη η ανάληψη ενεργειών προς  ενίσχυση των εσόδων του ταμείου. Απαιτείται η θέσπιση εκ μέρους της πολιτείας νέων πόρων οι  οποίοι  θα αποτελέσουν αντιστάθμισμα των σημαντικότατων απωλειών που αναφέρθηκαν προηγούμενα .

Προτεινόμενα μέτρα από ΜΤΝ:

Προτείνεται από το ΜΤΝ  μια σειρά μέτρων οικονομικής ενίσχυσης  που συνδυαστικά θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην αύξηση των εσόδων του.

α. Απόδοση ,εξ ημισείας ,υπέρ των ΜΤΝ και των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας των Ε.Δ. της εισφοράς 2% , της περίπτωσης α ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α ΄152 ), επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του προσωπικού. Το μέτρο αυτό υπολογίζεται ότι θα αποφέρει για το ΜΤΝ και το ΕΛΟΑΝ ετήσια  έσοδα της  τάξεως των 4.5 εκατ. € αντίστοιχα .

β.  Απόδοση της κράτησης υπέρ της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που πληρώνουν οι απόστρατοι στο ΜΤΝ.

γ.  Απαλλαγή του ΜΤΝ  για δέκα (10) έτη από τη υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος . Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΜΤΝ την τριετία 2009 – 2011 κατέβαλε  περίπου 3 εκατ. € ως φόρο εισοδήματος .

δ.   Παραχώρηση στο ΜΤΝ ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου προς εκμετάλλευση ή διάθεση κενών στρατοπέδων για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

ε.  Απαλλαγή του ΜΤΝ από την υποχρέωση καταθέσεως των αποθεματικών του ( συνολικά η μέρους αυτών )  αποκλειστικά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το εν λόγω μέτρο θα ενισχύσει  το έσοδα του Ταμείου ( υψηλά επιτόκια καταθέσεων κ.λ.π.).

Μέτρα που αφορούν τους εν αποστρατεία συναδέλφους

Μετά τα ανωτέρω μέτρα του PSI το ΜΤΝ αποφάσισε το μέρισμα να καταβάλλεται δεδουλευμένο ( και όχι προπληρωμένο που είναι μέχρι σήμερα )για ταμιακή διευκόλυνση . (Εκτιμάτε ότι θα αρχίσει με το μέρισμα του Απριλίου). 

Επίσης  αν απαιτηθεί  ισοσκελισμένος προϋπολογισμός  στο τέλος του έτους προβλέπεται να γίνει και νέα μείωση του μερίσματος  της τάξεως άνω του 20 % με ότι αυτό συνεπάγεται στην μείωση του εισοδήματος μας .

Την μείωση του επιδόματος κηδείας από 3000€ σε 1500€.

Το πάγωμα των διατιθέμενων δανείων  μέχρι νεοτέρας .

 

Κινήσεις Συλλόγου κατά των μέτρων του PSI

Μετά το τέλος της ενημέρωσης από το ΜΤΝ οι συμμετέχοντες Σύλλογοι –Σύνδεσμοι ΠΝ και ΛΣ αποφάσισαν να συναντηθούν στα γραφεία της ΕΑΑΝ για να συντάξουν επιστολή διαμαρτυρίας προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία προτείνοντας και μέτρα αναπλήρωσης  των  απολεσθέντων  κεφαλαίων του ΜΤΝ    από την  εφαρμογή του P.S.I.. Καθώς και επιπλέον κινήσεις που θα απαιτηθούν .(Νομικές και Αγωνιστικές)

Επίσης ο σύλλογος μαζί με τους Προέδρους του  συντονιστικού ΑΣΣΥ των Ε.Δ. (Σ.Ξ. – Π.Α.) επισκέφθηκε τα  Μετοχικά Ταμεία των άλλων κλάδων για ενημέρωση ώστε στην συνέχεια από κοινού να αποφασίσουμε περαιτέρω κινήσεις .

Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι  του συλλόγου να είναι σε εγρήγορση να ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα μας ώστε αν απαιτηθεί κάποια κινητοποίηση να μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα .

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΤΝ

       & ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PSI

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ       ΚΕΦΑΛΑΙΑ        ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ    ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ          

ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ           9-3-2012                 12-3-2012              20-3-2012

ΜΤΝ

ΚΑ 25011807

30.689.800,99

17.549.856,44

9.385.139,01

ΝΙΝ

ΚΑ 2501864

9.103.642,87

5.205.886,66

2.783.952,68

ΕΚΟΕΜΝ

ΚΑ 2509933

60.595.062,44

34.651.076,66

18.530.360,78

ΕΛΠΝ

ΚΑ 2505824

1.998.006,92

1.142.553,34

      611.003,40

ΕΛΟΑΝ

ΚΑ 2502615

162.124,54

       92.710,36

         49.587,73

ΕΛΧΑΟΣ

ΚΑ 250073119

13.171,66

         7.532,17

           4.027,98

ΕΛΧΑΟΙΑ

ΚΑ  250073130

2.058.797,04

1.177.315,96

       629.593,41

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΜΤΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ         20-3-2012

ΜΤΝ                             Νο   26304/6                                  5.432.649,01 €

ΕΛΟΑΝ                         Νο    26780/7                                 7.871.332,27 €

ΕΚΟΕΜΝ                      Νο    26310/3                                 4.700.092,05 €

ΕΛΠΝ                            Νο    26440/8                                     114.330,32 €

ΕΛΧΑΟΣ- ΕΛΧΑΟΙΑ     Νο    26073101                                     11.965,81 €       

Για το Δ.Σ

Ο  Γενικός   Γραμματέας                                              Ο Πρόεδρος

  Αντιπλοίαρχος (Ε)   ε.α.                                     Αντιπλοίαρχος (Ε)   ε.α.                                       

 Χρήστος Ποιμενίδης  ΠΝ                                    Νικόλαος Βασιλείου Π.Ν