ΑΔΑ: 45Π56-7ΔΘ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τηλ. 210-657-3234

Φ. 700/234/296821

Σ. 321

ΑΠΟΦΑΣΗ

« Περί παροχής δωρεάν νοσηλείας στα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Κοινών Σωμάτων, των Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Πολιτικών και Συνταξιούχων Υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 55 της παρ.4 του ΝΔ721/1970 « Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ»(ΦΕΚ Α΄/251).

β. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ 63/2005(ΦΕΚ Α΄ /98).

γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

1. Η νοσηλεία των τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Κοινών Σωμάτων, Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, των υπηρετούντων Πολιτικών και Συνταξιούχων υπαλλήλων καθώς και του υπηρετούντος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και συνταξιούχων της ίδιας κατηγορίας του ΥΠΕΘΑ θα παρέχεται δωρεάν στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων εφόσον αυτά συγκεντρώνουν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α. Είναι άγαμα.

β. Είναι ανασφάλιστα.

2. Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας των γονέων, διατηρείται το δικαίωμα νοσηλείας των τέκνων αυτών, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

1. Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της δαπάνης ορίζεται αυτό που ισχύει κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η κάθε δαπάνη νοσηλείας θα κλείνει με την ένδειξη δωρεάν και θα τίθεται στο αρχείο με μνεία της παρούσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα καταργεί τη Φ. 700/ 145/ 212275/ Σ.348/ Σεπ 2009 Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄2035).

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ασμχος (ΥΝ) Αθηνά Καρυδάκη

Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ

 

Βλέπε ΦΕΚ 2093Β 21 Σεπτ. 2011