Προαγωγές Αξιωματικών ΣΞ και ΠΝ σε έναν ακόμη βαθμό...

Με την  παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4494/2017 διορθώθηκε με τροποποίηση του ν.2439/1996 (περί Ιεραρχίας και εξέλιξης των Μονίμων Αξιωματικών των ΕΔ), μια διαχρονική αδικία σε βάρος των ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους αξιωματικών του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, έναντι των υπηρετούντων στην Πολεμική Αεροπορία.  Ήταν μια πρόταση της ΠΟΕΣ η οποία υιοθετήθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Παραθέτουμε το άρθρο 4. Εστιάστε στην παρ. 3.
 
Άρθρο 4.Τροποποίηση του ν. 2439/1996
 
1. Στο τέλος της παρ. 17 του άρθρου 16 του ν. 2439/ 1996 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ομοίως εξαιρούνται οι Αντισυνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των ΕΔ που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι αξιωματικοί του προηγούμενου εδαφίου κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου παραμονής της περίπτωσης ε/ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.»
.
2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 2439/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Ταξίαρχοι του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων, εφόσον είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΣΕΙ) ή ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης, και Συνταγματάρχες του ίδιου Σώματος, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης.»
.
3. Στην παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ. Αντισυνταγματάρχες του Στρατού Ξηράς και Αντιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των κλάδων τους, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Σε όσους έχουν ήδη αποστρατευτεί, απονέμεται τιμητικά ο βαθμός του Συνταγματάρχη ή του Πλοιάρχου, χωρίς να γεννώνται συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.»
 
Νόμος  4494/2017 <-- <-- ...  -->   --> Νόμος 2439/1996
 
 

sigjrr

 
 

Δικαιολογητικά προς ΜΤΝ-ΓΛΚ-ΔΔΜΝ σε περίπτωση θανάτου

 
Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού
 
ΔΑΠΑΝΗ ΚΗΔΕΙΑΣ
 
Α!   ΠΑΡΟΧΕΣ
 
Για την αντιμετώπιση των εξόδων κηδείας για τους άμεσα ασφαλισμένους βαθμοφόρους καθώς και για όλα τα προστατευόμενα από αυτούς  μέλη της οικογενείας τους, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του βοήθημα που σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα κατωτέρω ποσά :
 
Για Αξιωματικούς                       440,00 €
 
Για Ανθυπασπιστές                    381,00 €
 
Για Υπαξιωματικούς                   352,00  €     
 
Β!   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΩΝ
 
1. Αίτηση ( doc | pdf ).
 
2. Βεβαίωση του Ν. Επιμελητή για καταβολή του παρεχομένου από το Δημόσιο  χρηματικού ποσού.
 
3. Επικυρωμένη φωτοτυπία του τιμολογίου ή Δελτίου παροχής υπηρεσιών του γραφείου  τελετών.
 
4. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
 
 
Γ!   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Η ΑΔΕΛΦΩΝ
 
1. Αίτηση ( doc | pdf ).
 
2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
 
3. Τιμολόγιο ή Δελτίο παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών.
 
4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο αποθανών γονέας, αδελφός ή αδελφή συγκατοικούσαν με τον αιτούντα ή διαφορετικά που κατοικούν ξεχωριστά, ότι 
 
συντηρούντο από αυτόν, ότι τα έξοδα κηδείας καταβλήθηκαν από αυτόν και δεν πρόκειται και ληφθούν από άλλο οργανισμό ή το Δημόσιο, καθώς επίσης και ότι ο
 
γονέας  ή αδελφός που πέθανε ήταν ή όχι ασφαλισμένος  στο Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα και σε καταφατική περίπτωση σε ποιόν 
 
5. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δηλώσεως του θανόντος.
 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του θανόντος, για τον επιμερισμό των  εξόδων κηδείας σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι αδελφοί του αιτούντος.
 
.............................................................................
 
 
Επειδή όμως από τα γραφεία του ΜΤΝ, ΓΛΚ & ΔΔΜΝ μας  ζητούν περισσότερα καλό θα είναι να είμαστε και εμείς καλύτερα προετοιμασμένοι .. 
Δίνοντας έμφαση στις παρακάτω προεργασίες μηδενίζουμε τον χρόνο και την ταλαιπωρία μας ..
 
 
 
 
...........................................................
 
 
 

Ισχύουσα πολιτική Εισόδου Μελών & Τέκνων στο ΘΑΝ

Επιτρέπεται πλέον η ελεύθερη είσοδος (όχι παραθερισμός) και η χρήση ευκολιών (λουτρό, σίτιση) στις εγκαταστάσεις του ΘΑΝ στα τέκνα των εν ενεργεία και των αποστράτων που δεν είναι προστατευόμενα ηλικίας και έχουν ηλικία άνω των 25 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες στο site τηε ΕΑΑΝ...

( Αίτηση που πρέπει να χρειάζεται !! και δεν υπάρχει στο site της ΕΑΑΝ .. --> εδώ )

(Η παράγραφος   «3δ.»  στα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να είναι …. !!

** Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεως 2x3 cm ανά άτομο ** )

Για να κατεβάσετε το έγγραφο  ……….>   …………>          Jpg                 Pdf

Περί Παροχών Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Ναυτικού (ΕΛΠΝ)

Γνωρίζεται  ότι  ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Προνοίας  Ναυτικού  (ΕΛΠΝ) (πρώην ΤΠΝ), ιδρύθηκε και λειτουργεί.

 Ο ΕΛΠΝ αποτελεί Ειδικό Λογαριασμό του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ/ΕΛΠΝ), ο οποίος προορίζεται για την ενάσκηση της αλληλοβοηθείας, στους εν ενεργεία  μονίμους  και  εφέδρους  βαθμοφόρους  που  υπηρετούν  στο  ΠΝ,  καθώς επίσης  και  στα  προστατευόμενα  μέλη  των  οικογενειών  τους,  με  την  παροχή διαφόρων χρηματικών βοηθημάτων.

Εφόσον επιθυμείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατήστε ΕΔΩ.

 Για να κατεβάσετε το έγγραφο  ……….>   …………>          Doc                 Pdf

Παράσημα και μετάλλια με πολιτική περιβολή

 

 

 

ΑΠΟ: ΓΕΕΘΑ

ΠΡΟΣ: ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ

          1.      Όπως είναι γνωστό, το ΓΕΕΘΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην τόνωση και προβολή των άρρηκτων δεσμών μεταξύ των εν ενεργεία στελεχών και των αποστράτων. Στα πλαίσια αυτά, και μετά από προφορική έγκριση του κ. ΥΕΘΑ, σας είχε απευθύνει προ δύο περίπου ετών επιστολή για το θέμα του φέρειν τα παράσημα και μετάλλια με πολιτική περιβολή. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί η πεποίθηση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου ότι η ηθική αμοιβή και η τιμητική διάκριση που γίνεται στους Αξκούς με την απονομή παρασήμων και μεταλλίων δεν παύει με την αποστρατεία τους, αλλά τους συνοδεύει δια βίου.

          2.      Κατόπιν των παραπάνω, το ΓΕΕΘΑ προτείνει να φέρουν οι απόστρατοι συνάδελφοι στις επίσημες εκδηλώσεις ανάλογη πολιτική ενδυμασία και τα δικαιούμενα παράσημα, μετάλλια, διαμνημονεύσεις και διακριτικά, όπως παρακάτω :

                   α.      Σκούρο κουστούμι σε αντιστοιχία με τις στολές 2 και 3 καθώς και τα δικαιούμενα παράσημα κλπ, όπως φαίνεται στο συνημμένο «1».

                   β.      Σκούρο κουστούμι σε αντιστοιχία με τη στολή 3α και τα δικαιούμενα παράσημα κλπ, όπως φαίνεται στο συνημμένο «2».

                   γ.      Σκούρο κουστούμι (ή φράκο ή σμόκιν) σε αντιστοιχία με τη στολή 4 και σμικρογραφίες των δικαιούμενων παρασήμων κλπ, όπως φαίνεται στο συνημμένο «3».

          3.      Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση του προσωπικού σας με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

          4.      Χειριστής: Επιτελής ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ, Τχης (ΠΖ) Αστέριος Δεσπούδης (τηλ. 210 6571035).

Το έγγραφο               συνημμένο «1»                    συνημμένο «2»                    συνημμένο «3»

Χρόνος πληρωμής μερίσματος ΜΤΝ και οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Γλάδστωνος 1 – 10677 Αθήνα

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: Χρόνος πληρωμής μερίσματος ΜΤΝ και οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΝ.

Ενημερώνουμε τους μερισματούχους ότι κατόπιν απόφασης του ΔΣ/ΜΤΝ κατά τη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2013 τα μερίσματα ΜΤΝ και οι οικονομικές ενισχύσεις ΕΚΟΕΜΝ από το μήνα Ιανουάριο 2014 θα καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, προκαταβολικά, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Κατ’ εξαίρεση η οικονομική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΝ μηνός Ιανουαρίου 2014 θα καταβληθεί την δεύτερη εργάσιμη του ιδίου μήνα.

Αναλυτικότερα οι επικείμενες πληρωμές έχουν ως εξής:

ΜΤΝ:

Πληρωμή διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013 την 23/12/2013, δεδουλευμένα.

Πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2014 την 31/12/2013 και εντεύθεν σε μηνιαία βάση κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

ΕΚΟΕΜΝ:

Πληρωμή διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013 την 22/11/2013.

Πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2014 την 3/1/2014, προκαταβολικά και εντεύθεν σε μηνιαία βάση κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Αντιναύαρχος ε.α. Μ.Κανάρης Π.Ν.

Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΝ