Με την  παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4494/2017 διορθώθηκε με τροποποίηση του ν.2439/1996 (περί Ιεραρχίας και εξέλιξης των Μονίμων Αξιωματικών των ΕΔ), μια διαχρονική αδικία σε βάρος των ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους αξιωματικών του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, έναντι των υπηρετούντων στην Πολεμική Αεροπορία.  Ήταν μια πρόταση της ΠΟΕΣ η οποία υιοθετήθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Παραθέτουμε το άρθρο 4. Εστιάστε στην παρ. 3.
 
Άρθρο 4.Τροποποίηση του ν. 2439/1996
 
1. Στο τέλος της παρ. 17 του άρθρου 16 του ν. 2439/ 1996 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ομοίως εξαιρούνται οι Αντισυνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των ΕΔ που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι αξιωματικοί του προηγούμενου εδαφίου κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου παραμονής της περίπτωσης ε/ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.»
.
2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 2439/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Ταξίαρχοι του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων, εφόσον είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΣΕΙ) ή ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης, και Συνταγματάρχες του ίδιου Σώματος, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης.»
.
3. Στην παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ. Αντισυνταγματάρχες του Στρατού Ξηράς και Αντιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των κλάδων τους, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Σε όσους έχουν ήδη αποστρατευτεί, απονέμεται τιμητικά ο βαθμός του Συνταγματάρχη ή του Πλοιάρχου, χωρίς να γεννώνται συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.»
 
Νόμος  4494/2017 <-- <-- ...  -->   --> Νόμος 2439/1996
 
 

sigjrr