ΑΝΕΑΕΔ - Διακοπή κρατήσεων του ν.4093/2012 από τα Μ.Τ - Έγγραφο προς ΥΕΘΑ
Αγαπητοί Συνάδελφοι 8 Δεκεμβρίου 2019
Σχετικά με το θέμα των κρατήσεων του ν.4093/2012 από τα Μετοχικά Ταμεία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά τις ανακοινώσεις της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ :
1. Οι Βουλευτές του Κ.Κ.Ε κ. Θ. Παφίλης και Χρ. Κατσώτης με αφορμή την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ) με αριθμό 9/2019 από 27/10/2019, κατέθεσαν την με αρ. πρωτ. 1583/30-10-2019 ερώτηση σχετικά με την κατάργηση των περικοπών που επιβλήθηκαν με το ν.4093/2012 στις κύριες και επικουρικές συντάξεις των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των κρατήσεων από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.
2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 3 Δεκεμβρίου με έγγραφό του προς τη Βουλή των Ελλήνων, το οποίο και επισυνάπτεται ως σχετ.1, απάντησε στην παραπάνω ερώτηση και μεταξύ άλλων αναφέρει με σαφήνεια στην παράγραφο 2 ότι από 13-05-2016 «… οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι αυτές της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (άρθρο 11 του ν.3865/2010 όπως ισχύει), της εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 11\του ν.3986/2011, όπως ισχύει και της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (άρθρο 41 του ν.4387/2016 όπως ισχύει). Εξυπακούεται ότι δεν εφαρμόζεται πλέον καμία άλλη μείωση ή περικοπή.» αφού συνεχίζει παραθέτοντας το ισχύον νομικό καθεστώς και τα όσα προβλέπονται στις οδηγίες που δόθηκαν με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.60258/1471/23.12.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου (ΑΔΑ: 7Τ67465Θ1Ω-ΑΝ9)  καταλήγει « Ως εκ τούτου από τη θέσπιση του ν.4387/2016 και μετά, για τις καταβαλλόμενες από 13.5.2016 και μετά κύριες συντάξεις, αλλά και για τις επανυπολογισθείσες από 1.1.2019 κύριες συντάξεις, έχει διακοπή η εφαρμογή της προβλεπόμενης από το ν.4093/2012 μείωσης.» .» (Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4387/2016 στους εννοιολογικούς προσδιορισμούς ο όρος σύνταξη έχει επαλειφθεί και αναγράφεται πλέον κυρία σύνταξη η οποία υπολογίζεται ως άθροισμα δύο τμημάτων.) 
3. Η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ) αμέσως μόλις έλαβε γνώση της απάντησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με κοινοποίηση τον Υφυπουργό, τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων και τους Προέδρους των Δ.Σ των Μετοχικών Ταμείων, το οποίο και επισυνάπτεται ως σχετ. 2.
Η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ με αυτό το έγγραφό της, παρέχει όσο το δυνατόν πληρέστερη  ενημέρωση για το θέμα και καλεί τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με σκοπό την αποκατάσταση της νομιμότητας και την εξάλειψη της αδικίας που υφίστανται οι απόστρατοι των Ε.Δ, να αναλάβει άμεσα όλες τις προβλεπόμενες και επιβαλλόμενες ενέργειες προκειμένου :
(1) Να σταματήσουν άμεσα οι κρατήσεις του ν. 4093/2012 που έπρεπε να έχει γίνει από την δημοσίευση του ν.4387/2016
(2) Να επιστραφούν σε όλους τους δικαιούχους συναδέλφους όλα τα παρακρατηθέντα ποσά από την δημοσίευση του ν.4387/2016.
(3) Να διαγραφούν τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. και οι Ειδικοί  Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΝΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ) από τον Υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης του Μητρώου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ
(4) Να καταργηθούν – ακυρωθούν τα έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τα οποία από το 2013 παράτυπα και χωρίς πραγματική νομική κάλυψη τα Μετοχικά Ταμεία και το ΕΚΟΕΜ έχουν ενταχθεί στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ως Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.
(5) Να καταργηθεί η εγκύκλιος με την οποία έχει θεσπιστεί η αποστολή των στοιχείων του Μερίσματος και του ΕΚΟΕΜ στην ΗΔΙΚΑ.
(6) Να αναπροσαρμοσθούν οι συντάξεις και τα μερίσματα από τον Μάιο 2016 μέχρι και σήμερα σύμφωνα με όσα κρίθηκαν με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας  με αριθ. 1125 έως 1128/2016 και με αριθ. 2192 έως 2196/2014.
Ευχαριστούμε
Για την ΑΝΕΑΕΔ
Γ. Ροΐδης
Πρόεδρος του Δ.Σ
Τα έγγραφα ...
  ...   < -- >  Απάντηση Υπουργείου    ...   < -- >   Προς ΥΕΘΑ .doc   ...   < -- >  Προς ΥΕΘΑ .pdf
 
 

sigjrr