ΠΡΑΚΤΙΚΟ Κ.ΕΦ.Ε. ΕΠΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Ν.

Στην Αθήνα, σήμερα Δευτέρα 18η Μαρτίου 2019, συνήλθαν στα Γραφεία της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ), στην οδό Παπαρρηγοπούλου και Π.Π. Γερμανού: επιτροπές με τροποποιήσεις μελών καλπών όπως ορίζεται στο πρακτικό Κ.ΕΦ.Ε της 17ης Μαρτίου 2019.

2.-Για πρώτη φορά διεξήχθη ψηφοφορία δια αποστολής επιστολικής ψήφου των μελών της Ένωσης με καταληκτική ημερομηνία εισόδου την 15η Μαρτίου και ώρα 12:00 στην θυρίδα πλατείας Συντάγματος με αριθμό 13772. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν η καταμέτρηση των ψήφων να γίνει σε δυο στάδια όπως φαίνεται σε πρακτικό της Κ.ΕΦ.Ε

3.-Τα μέλη της (Κ.ΕΦ.Ε), έχοντας το γενικό συντονισμό της διεξαγωγής της ψηφοφορίας προέβησαν στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Διένειμαν έγκαιρα προς όλες τις εφορευτικές επιτροπές, (Αθηνών και Παραρτημάτων), γραπτές οδηγίες που κάλυπταν γενικά θέματα των εκλογών και επί πλέον εξειδικευμένες περιπτώσεις της παρούσας εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα πάντα με τις κατευθύνσεις/οδηγίες της Κ.ΕΦ.Ε.

β. Αιτήθηκε επανέλεγχο στις κενές κάλπες, ότι είναι σφραγισμένες με λουκέτο.

γ. Έγινε δοκιμή ηλεκτρονικού δικτύου ΕΑΑΝ για την συνδεσιμότητα των ένδεκα (11) εφορευτικών επιτροπών.

δ. Επιβεβαίωσαν επιτοπίως ή τηλεφωνικά την ετοιμότητα των Η/Υ, επιτροπών, εκλογικού υλικού και καλπών των ένδεκα (11) Εφορευτικών Επιτροπών για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

ε. Ενέκριναν την έναρξη της ψηφοφορίας στις 08:00 για τις πέντε κάλπες της Αθήνας και σταδιακά από τις 08:10 μέχρι και τις 09:00 των έξη Παραρτημάτων.

στ. Οι έχοντες δικαίωμα ψήφου ελέγχθηκαν από το ηλεκτρονικό αρχείο μέσω των τερματικών κάθε κάλπης με το κεντρικό portal της ΕΑΑΝ, καταγράφηκε ότι εψήφισαν και αμέσως μετά κλειδώθηκε αυτόματα το όνομά τους για μη δυνατότητα νέας ψηφοδοσίας. Παράλληλα καταγράφηκαν χειρογράφως σε ειδικούς προς τούτο καταλόγους.

ζ. Το πέρας είχε καθοριστεί για τις 16:00, αλλά λόγω συνεχιζόμενης προσέλευσης, από την Κ.ΕΦ.Ε. δόθηκε παράταση μίας ώρας για όλες τις κάλπες, μέχρι τις 17:00.

η. Περατωθείσας της ψηφοφορίας και αφού διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των καλπών από τις οικείες επιτροπές, δόθηκε η εντολή από Κ.ΕΦ.Ε. για την αποσφράγισή τους, αμέσως μετά την 17:00.

θ. Καταμετρήθηκαν οι φάκελοι των καλπών και συγκρίθηκαν αριθμητικά με τις χειρόγραφες καταγραφές των ψηφισάντων καθώς και με την αντίστοιχη ηλεκτρονική στο διαδικτυακό αρχείο, όπου εκ πρώτης δεν προέκυψαν αποκλίσεις.

ι. Ανοίχθηκαν οι φάκελοι, μετρήθηκαν οι σταυροί και ξεχώρισαν τα έγκυρα από τα άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια.

ια. Κάθε ψηφοδέλτιο, σύμφωνα με οδηγίες της Κ.ΕΦ.Ε. επισημάνθηκε με τα στοιχεία της κάλπης και έναν αύξοντα αριθμό, καταγράφηκε ο αριθμός των σταυρών και μονογραφήθηκε από τον πρόεδρο της οικείας εφορευτικής επιτροπής. Ιδιαιτέρως επισημάνθηκαν τα «Άκυρα» ψηφοδέλτια.

ιβ. Καταχωρήθηκαν οι σταυροί ανά υποψήφιο και κατηγορία σε πίνακες ανά κάλπη και συντάχθηκε χωριστό πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή της οικείας κάλπης, το οποίο προωθήθηκε/παραδόθηκε στην Κ.ΕΦ.Ε.

ιγ. Η Κ.ΕΦ.Ε συνέλεξε τα πρακτικά των ένδεκα (11) Εφορευτικών Επιτροπών και συνέταξε τον πίνακα αποτελεσμάτων που ακολουθεί.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΝ ΤΗΣ 17-3-2019

ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ                                                                     ΣΥΝΟΛΑ

ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος- Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α                                                 1923       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων- Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α                                                 1921       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ Ιωάννης - Υποναύαρχος ΠΝ ε.α                                                     1240      

ΜΑΧΙΜΟΙ                          

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Συμεών- Υποναύαρχος ΠΝ ε.α                                           990        

ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος- Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α                                                          1002      

ΛΑΓΑΡΙΑΣ Δημήτριος - Αρχιπλοίαρχος ΠΝ ε.α                                                 1093       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΞΥΤΣΑΣ Κωνσταντίνος- Υποναύαρχος ΠΝ ε.α                                                 1156       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                     

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Ευστάθιος - Πλοίαρχος (Μ) ΠΝ ε.α                                            1126      

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης- Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α                                     1479       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ                

ΒΙΔΑΚΗΣ Ιωάννης - Αρχιπλοίαρχος (Ο) ΠΝ ε.α                                               855        

ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α                                  909        

ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Νικόλαος - Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α                                           1031       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΙΑΤΡΟΙ                

ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος- Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α                                               1642       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΚΑΡΑΛΙΩΤΑ-ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Βαρβάρα-Υποναύαρχος (ΥΝ) ΠΝ ε.α                       483        

ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ Ειρήνη - Υποναύαρχος (ΥΝ) ΠΝ ε.α                                         760        

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ                       

ΖΑΜΠΙΚΟΣ Δημήτριος - Υποναύαρχος ΛΣ ε.α                                                   769        

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης - Αντιναύαρχος ΛΣ ε.α                                                576        

ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ Θεόδωρος - Ναύαρχος ΛΣ ε.α                                                     943         ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ                 

ΑΪΔΙΝΗΣ Χαράλαμπος- Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                                 1034       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ- Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                   1513       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία- Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α                                       701        

ΓΑΡΕΙΟΣ Ιωάννης – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                                 782        

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος- Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                1213       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΔΕΔΗΣ Δημήτριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                                636        

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Δημήτριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                 496        

ΜΙΓΚΟΣ Παναγιώτης - Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                        599        

ΝΕΣΟΥΔΗΣ Σωτήριος - Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                            369        

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης – Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α                                            753        

ΧΕΛΑΣ Γεώργιος – Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                                  234        

ΣΥΝΟΛΑ                                                                                                          ΣΥΝΟΛΑ             

ΨΗΦΙΣΑΝ                                                                                                    3913      

ΕΓΚΥΡΑ                                                                                                       3843      

ΑΚΥΡΑ                                                                                                             64          

ΛΕΥΚΑ                                                                                                              6             

4.-Από τη συγκέντρωση (ηλεκτρονικά ή διά fax/τηλεφώνου) των αποτελεσμάτων, διαπιστώνεται ότι συνολικά ψήφισαν σε όλες τις κάλπες, 3.913 μέλη. Από τον έλεγχο ψηφοδελτίων, ευρέθησαν 3.843 εξ αυτών έγκυρα, 64 άκυρα και 6 λευκά.                                                  

                                                  Η   ΚΕΝΤΡΙΚΗ   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

       Σημαιοφόρος (Ε) Χ. Γιακουβάκης Π.Ν ε.α                   Υποπλοίαρχος (Ε) Μ. Γεωργίου Π.Ν ε.α                                                  

     Υποπλοίαρχος (Ε) Δ. Τουμπανάκης Π.Ν ε.α               Αρχιπλοίαρχος (Μ) Γ. Κρητικός ΠΝ ε.α                                        

                                                                          

                                                                       Πρόεδρος Κ.ΕΦ.Ε.

                                                     Αντιναύαρχος Κ. Βαρβαρέσος Π.Ν ε.α

 

*** Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών σε μορφή (xls)

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού της ΚΕΦΕ

 Πηγή: www.eaan.gr

 
 

sigjrr