Σας γνωρίζουμε ότι εφαρμόζονται αναλόγως και στους στρατιωτικούς (πλην των στρατευσίμων), οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν τόσο στη θέση των δημοσίων υπαλλήλων σε αργία (αυτοδίκαια ή δυνητική) και την επιβολή σ’ αυτούς   του μέτρου της αναστολής άσκησης των καθηκόντων τους, όσο στις συνέπειες, που οι καταστάσεις αυτές συνεπάγονται.

 

P.N._00.jpg P.N._01.jpg P.N._02.jpg

P.N._03.jpg P.N._04.jpg P.N._05.jpg

P.N._06.jpg

 

Download